Darko But

Izjemna pokrajinska raznolikost Slovenije skupaj s podnebnimi spremembami povečuje možnost različnih naravnih in drugih nesreč, v katerih imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi. V primeru množičnih nesreč smo lahko soočeni z velikim številom poškodovanih in/ali obolelih oseb naenkrat, pa tudi z okoliščinami, ki poklicni zdravstveni službi onemogočajo hiter dostop do prizadetega prebivalstva. V takšnih razmerah se pokažeta vrednoti solidarnosti in prostovoljstva ter sam pomen sil za zaščito, reševanje in pomoč, na katerih temelji slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma v ožjem smislu sistem zaščite in reševanja.

Temeljno poslanstvo ekip prve pomoči je zagotavljanje neposredne zdravstvene oskrbe – laične prve pomoči poškodovanim in obolelim v hudih množičnih, naravnih in drugih nesrečah. Prav pravočasno in pravilno izvajanje prve pomoči lahko poškodovanemu ali nenadno zbolelemu reši življenje, izboljša možnosti za čim boljšo ozdravitev in prepreči invalidnost. To so tehtni razlogi, ki nas vzpodbujajo k temu, da se moramo za soočenje z nesrečami in dajanje prve pomoči načrtno, pravočasno in neprenehoma usposabljati ter utrjevati svojo pripravljenost. Z usposabljanjem članov ekip se širi mreža oseb, ki so sposobne nuditi učinkovito prvo pomoč prebivalcem v kraju, kjer bivajo, delajo ali se nahajajo v trenutku, ko nekdo potrebuje prvo pomoč.

Skladno s predpisi so ekipe za prvo pomoč, v dogovoru s pristojnimi Območnimi združenji Rdečega križa, organizirane v vseh sredinah – v podjetjih, zavodih, šolah in občinah. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje prav tako v dogovoru z Rdečim križem Slovenije in drugimi nevladnimi organizacijami in občinami organizira ekipe za prvo pomoč, ki so v primeru velike nesreče sposobne delovati na območju cele države. Člani oz. pripadniki enot za prvo pomoč se izobražujejo na temeljnih in dopolnilnih usposabljanjih, kar je najbolj celovito izobraževanje iz prve pomoči za nezdravstvene delavce. In to usposabljanje izvaja Rdeči križ Slovenije kot javno pooblastilo na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije.

Občine, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije sistematično skrbijo za opremljenost in usposabljanje ekip prve pomoči. Vsakoletna regijska in državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa so namenjena preverjanju njihove usposobljenosti za delovanje v različnih okoliščinah, obnavljanju praktičnega znanja in vzdrževanju usposobljenosti, pa tudi temu, da med člani spodbudijo težnjo po čim boljšem izvajanju prve pomoči. S tem se krepi delo na področju prve pomoči v občinah in podjetjih (ustanavljanje ekip, kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov, opremljanje itd.).

Vsako leto se 13 regijskih preverjanj udeleži povprečno 130 ekip prve pomoči (Civilne zaščite, Rdečega križa, gasilskih in drugih organizacij), prvouvrščena na državnem preverjanju pa se udeleži evropskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči FACE, kjer se najboljše ekipe srečujejo že skoraj 30 let, od leta 1987.

Veseli me,  da bo evropsko srečanje ekip prve pomoči letos v Sloveniji, v Ljubljani.  S tem je Republiki Sloveniji izkazano zaupanje in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi dogodka.

Darko But, generalni direktor

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje